Over ons

*
CREATIVE, TECHNICAL AND MANAGEMENT EXPERTISE 

ARCH & TECO is een geïntegreerde full-service architecten- en ingenieursgroep, opgericht in 1976, met vestigingen in Gent, Brussel en Jabbeke.

Als vooruitstrevende multidisciplinaire onderneming is ARCH & TECO gespecialiseerd in elk studie- en adviesonderdeel van het bouwproces: architectuur en ruimtelijke planning, engineering en asset management. Het kantoor werkt als een “one stop shop”, waarbij alle bouwgerelateerde studies en adviezen in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd, en als totaalpakket aan de opdrachtgever kunnen worden aangeboden. De open organisatiestructuur en de integratie van de verschillende patronen van kennis, kunde en ervaring staan daarbij garant voor een multidisciplinaire en holistische aanpak, hetgeen finaal het welslagen van elk project faciliteert.

Alle onderdelen van ARCH & TECO hebben een ruime ervaring met zowel openbare als private opdrachtgevers. Ze zijn goed vertrouwd met het functioneren en de beslissingsprocessen van de Belgische overheidsdiensten, van gemeentelijk tot nationaal niveau. Bovendien zijn ze ook erkend als Adviesinstantie, waardoor klanten in bepaalde omstandigheden, voor de diensten van ARCH & TECO, kunnen genieten van een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap.

De werkwijze, expertise en multidisciplinariteit van ARCH & TECO vormt ook de ideale onderbouw voor 'Design – Build – Finance and Maintain (Manage)' – constructies, alsook voor het opzetten en begeleiden van 'Public – Private Partnerships'.

Voor haar ruime portfolio van kwaliteitsdiensten kan ARCH & TECO buigen op een hecht team met meer dan honderd toegewijde ruimtelijk planners en stedenbouwkundigen, (burgerlijk ingenieur-)architecten en restauratie-architecten, (burgerlijk) ingenieurs, projectmanagers, consultants, tekenaars en andere technische en administratieve medewerkers.

In mei 2003 behaalden alle business units van ARCH & TECO de eerste keer het ISO 9001 kwaliteitsmanagementcertificaat. Dit certificaat werd sindsdien consequent succesvol hernieuwd; overeenkomstig de laatste ISO 9001:2015 normen.

ORGANISATIESTRUCTUUR

De interne organisatiestructuur van ARCH & TECO bestaat uit drie operationele divisies: Architecture & Planning, Engineering en Asset Management. Deze divisies worden in hun dagelijkse werking ondersteund door een overkoepelende divisie Corporate Services.

De divisie ‘Architectuur en Planning’ is gespecialiseerd in medium- tot grootschalige architectuurprojecten, in de residentiële, kantoren- en dienstensector; alsook in masterplanning en stadsontwerp. De divisie bestaat uit een hecht team van ervaren architecten en (stads)planners die creativiteit, technische kennis en management ervaring met elkaar combineren; waardoor een geïntegreerde projectorganisatie met meerwaarde en synergie wordt aangeboden, voor elk type van project.

Nevengeschikt bevat de divisie ook 2 specifieke expertisecellen; ‘Erfgoed’ en ‘Duurzame Ontwikkeling’. De eerste is gespecialiseerd in renovatie, reconversie en restauratie; en biedt vanuit de expertisecel specifieke ondersteuning – zowel technisch als conceptueel – in erfgoedgerelateerde architectuuropdrachten. De tweede cel is gespecialiseerd in consultancy omtrent bouwgerelateerde duurzaamheid; waaronder isolatietechnieken, EPB-verslaggeving, EPC-attestering, PHPP-berekeningen en ventilatieverslaggeving.  

De divisie ‘Engineering’ bundelt de ingenieursafdelingen ‘HVAC & Sanitair’, ‘Elektriciteit’, ‘Stabiliteit’ en ‘Infrastructuur’. Ook binnen deze divisie worden de krachten gebundeld; met de vorming van een multidisciplinaire, integrale en geïntegreerde studiegroep als resultaat. De studiegroep staat in voor de ‘engineering’ van infrastructuurprojecten en burgerlijke bouwkunde, stabiliteit van gebouwen, uitrustingstechnieken, en wegenis en riolering.

De divisie ‘Asset Management’ biedt diverse vormen van dienstverlening aan in het kader van het managen / beheren van ‘assets’; zowel qua infrastructuur (openbaar domein) als qua gebouwen. Binnen deze divisie zijn onder andere de audits en conditiestaatmetingen cfr. NEN – 2767 opgenomen; naast de opmaak van Facilitaire Businessplannen, de opzet van WegenInformatieSystemen, en de digitalisering en het data-beheer van nutsinfrastructuur.

Deze organisatiestructuur is echter nooit af, en past zich voortdurend aan; in functie van de evoluties in de maatschappij, de daarbij horende veranderende wensen van de klant (en diens eindklanten), en interessante opportuniteiten die zich aandienen. Onze belangrijkste uitdaging blijft daarbij het waarborgen van een perfecte service aan onze klanten, met een kwalitatieve en doordachte portfolio aan diensten en ondersteuning.

missie

Om deze missie concreet in de praktijk of realiteit te materialiseren steunt ARCH & TECO op een reeks concepten; die als leidraad doorheen haar projectaanpak en projectorganisatie lopen.

ONTWERPEN DOOR ONDERZOEK
ONTWERPEN DOOR ONDERZOEK

Ontwerpen is (onder)zoeken. Het is een per definitie hermeneutisch denkproces waarbij abstracte benaderingen worden afgewisseld met concrete oefeningen, waarbij experimenten leiden naar betere oplossingen en ‘thinking outside the box’ een zo veel rijkere beleving kan geven. Finaal is een gelegitimeerd resultaat, projectmatig getest op zijn merites, zoveel interessanter dan het 'gratuite shoppen' van het idee van een ander.

CONTEXT ALS BASIS
CONTEXT ALS BASIS

De basis van elk ontwerp wordt gevormd door de context. Deze omvat 2 evenwaardige componenten. Enerzijds een interne component; de inhoudelijke visie en doelstellingen van de opdrachtgever, zijn gewoonten en gebruiken, kortom zijn eigenheid of zijn wezen. Anderzijds een externe component; de meervoudige fysische omgeving, en haar maatschappelijke realiteit. Beide componenten van de context vormen het vertrekpunt en de onderbouw van elk ontwerp, dat heel bewust met deze context moet omgaan en hierop een antwoord moet bieden.

COMBINATIE VAN KWALITEIT, KOSTPRIJS EN PLANNING
COMBINATIE VAN KWALITEIT, KOSTPRIJS EN PLANNING

De enige manier om tot een succesvol project te komen is het permanent samen beschouwen van de 3 'key-elements': ‘kwaliteit’, ‘budget’ en ‘planning’. Enkel de combinatie van deze drie elementen geeft immers een geïntegreerd resultaat dat een breed gedragen welbevinden garandeert.

Kwaliteit omvat daarbij het optimaal beantwoorden aan het gevraagde. Budget impliceert het bewaken van de efficiënte aanwending van de beschikbare financiële middelen, en het optimaliseren van de bouwkosten in functie van de “Life Cycle Cost”. Planning tot slot vergt het rigoureus respecteren van de in overleg vastgelegde termijnen, zowel van studie als van uitvoering, daarbij rekening houdende met de specifieke procedures in het bouwproces.

MULTIDISCIPLINAIRE EN GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING
MULTIDISCIPLINAIRE EN GEÏNTEGREERDE SAMENWERKING

Hoogwaardige resultaten kunnen slechts voortkomen uit een geïntegreerd samenbrengen van kwalitatieve participanten uit verschillende competentiegebieden.

Ten behoeve van dit samenwerken wordt een groot belang gehecht aan een transparante en duidelijke communicatiestrategie; die van bij de start van het project alle stakeholders permanent betrekt en op de hoogte houdt over de doelstellingen en het verloop van een project.

GESTRUCTUREERDE PROJECTAANPAK
GESTRUCTUREERDE PROJECTAANPAK

Het ontwerp van een (steden)bouwkundig en architecturaal project behelst het geheel van acties en denkoefeningen waarmee op een gestructureerde wijze wordt gezocht naar de juiste vertaling van het wensenpakket van de opdrachtgever, en op een duurzame manier een nieuw of vernieuwd leven biedt aan het projectgebied waarop de opdracht betrekking heeft.

Voor de realisatie van bovenstaande strategie staat een specifieke projectaanpak en projectorganisatie voorop. Zij bundelt en integreert verantwoordelijkheden en brengt opdrachtgever, ontwerper (en uitvoerder) samen in één bouwteam. Een procesmanager leidt als 'single point of contact' voor de opdrachtgevers / aannemers het multidisciplinair ontwerpteam. Door het multidisciplinaire karakter van dit ontwerpteam worden alle nodige deskundige profielen al van bij de aanvang betrokken. Op deze wijze kan van bij het begin van het ontwerpproces een geïntegreerd ontwerp worden uitgewerkt, dat meteen integraal rekening houdt met de vooropgestelde vereisten.

DESKUNDIGHEID
DESKUNDIGHEID

Naast een gestructureerde projectaanpak moeten alle projectmedewerkers primordiaal over de nodige deskundigheid beschikken; in de uitoefening van hun takenpakket en verantwoordelijkheden. Hiervoor wordt groot belang gehecht aan een doelgerichte rekrutering, worden alle medewerkers voorzien van een doorgedreven en constante bijscholing (in hun onderscheiden vakgebieden) en worden zij uitgerust met een high-tech en up-to-date technische uitrusting, zowel qua hardware als technische software.

CONSTANT STREVEN NAAR BETER
CONSTANT STREVEN NAAR BETER

Stilstaan is achteruit gaan, en zelfgenoegzaamheid belemmert de evolutie. De enige manier om blijvend kwaliteit te garanderen is streven naar beter. Ten behoeve van dit permanent streefdoel wordt rigoureus het ISO-kwaliteitssysteem toegepast, niet als doel maar als middel om elke medewerker blijvend te ondersteunen in de professionele evolutie, de bedrijfsprocessen permanent te optimaliseren, en in het eindproduct een steeds hogere kwaliteit te garanderen.

DUURZAAMHEID ALS CONDITIO SINE QUA NON
DUURZAAMHEID ALS CONDITIO SINE QUA NON

Elk project moet een goed evenwicht voorhouden van ruimtelijke, maatschappelijke, ecologische en economische noden en verwachtingen. Enkel dit evenwicht biedt een garantie voor een kwalitatieve invulling; dat kan gedragen worden door een groot maatschappelijk draagvlak.

De duurzaamheid van een nieuwe ontwikkeling uit zich in de manier waarop met de ‘verandering’ wordt omgegaan. Elke ontwikkeling is immers de vanzelfsprekende resultante van een ‘verandering’ in de wensen van de maatschappij in het algemeen en van de opdrachtgever in het bijzonder; die in het heden aanleiding geven tot een ‘verandering’ in onze bebouwde structuur. Deze ‘verandering’ mag echter niet impliceren dat de ontwikkelingskansen van de generatie van morgen worden beknot, en dat dus de facto aan hun veranderende wensen wordt beknibbeld. Respect voor deze toekomstmogelijkheden staat aldus centraal bij elke duurzame ontwikkeling.

Vragen?

Wenst u meer informatie of heeft u een andere vraag? Wij helpen u graag verder.

Contacteer ons